[1]
ศรีเมฆารัตน์ น. . และ พานเมือง ส. ., “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีเบาหวานขณะตั้งครรภ์”, ech, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 1–11, เม.ย. 2023.