[1]
ตันเจริญ อ. ., “การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วยวัณโรคปอด โรงพยาบาลอุตรดิตถ์”, ech, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 259–268, เม.ย. 2023.