[1]
กุโรรัตน์ ม. ., “รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบมีส่วนร่วม ตำบลบ้านหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์”, ech, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 294–302, เม.ย. 2023.