[1]
ฤทธิ์ศร พ., “ผลของโปรแกรมการฝึกทักษะผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่อยู่ในระยะพึ่งพิงขณะอยู่ในโรงพยาบาลบ้านผือจังหวัดอุดรธานี”, ech, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 287–293, เม.ย. 2023.