[1]
ชุมพล ก., ไกรรัตน์ ไ., และ รัตนานุพงศ์ ส., “ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ในการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”, ech, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 14–25, ส.ค. 2023.