[1]
ธีระโชติ ช. ., “การดูแลผู้ป่วย Trigeminal neuralgia โดยใช้การแพทย์โฮมีโอพาธีย์: กรณีศึกษา”, ech, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 169–174, ส.ค. 2023.