[1]
เดโฟเซซ์ ค. ., วงษ์เคน อ. . . ., และ แฝงเมืองคุก ห. . ., “การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อชะลอเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3”, ech, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 260–268, ส.ค. 2023.