[1]
รุ่งเรือง ว. ., วรวิทย์ศรางกูร ร. ., และ จันธานี อ. ., “การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมดูแลตนเองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อควบคุมน้ำตาลผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลหนองหาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี”, ech, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 327–336, ส.ค. 2023.