[1]
รัตนประทีป ม., “การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช”, ech, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 582–593, ส.ค. 2023.