[1]
นักพิณพาทย์ พ. . และ หลงสวาสดิ์ ร., “การพยาบาลผู้ป่วยภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือด: กรณีศึกษา 2 ราย ”, ech, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 17–26, ก.พ. 2024.