[1]
สุวรรณโชติ บ., “การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่มีภาวะแทรกซ้อนแผลกดทับในชุมชน : กรณีศึกษา”, ech, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 513–523, ก.พ. 2024.