[1]
จึงธนาวิวัฒน์ พ. ., “การศึกษาภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ ที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา”, ech, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 52–60, พ.ย. 2022.