[1]
เหลาสุภาพ และคณะ อ., “การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ‘เอื้อบุญนาโก’ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์”, ech, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 178–186, พ.ย. 2022.