[1]
กุยแก้ว จ. ., “การพยาบาลผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือด: กรณีศึกษา”, ech, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 22–29, พ.ย. 2022.