[1]
ไชยนา ส. ., “ประสิทธิผลการดาเนินงานโครงการ 30 บาท รักษาทุกที่ จังหวัดหนองบัวลำภู”, ech, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 117–126, พ.ย. 2022.