[1]
กุลบุตรดี ศ. ., “รูปแบบการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดศรีสะเกษ”, ech, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 160–171, พ.ย. 2022.