[1]
หาญณรงค์ อ., “การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากย่านาง (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels.) บ้านวังใหม่ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”, ech, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 23–33, พ.ย. 2022.