[1]
สร้างแก้ว ม., “การส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกเพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านดอนหน่อง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม”, ech, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 30–39, พ.ย. 2022.