[1]
ปัญญาวงษ์ ศ., “การส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าดอนปู่ตาเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนบ้านโนนสำราญ ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”, ech, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 40–49, พ.ย. 2022.