[1]
บุญมาศ ส., “การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานน้ำมันสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม”, ech, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 50–62, พ.ย. 2022.