[1]
ใจศิริ ป., “ผลของกระบวนการมีส่วนร่วมและแรงสนับสนุนทางสังคมในการรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ของสตรีในเขตตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์”, ech, ปี 2, ฉบับที่ 3, น. 83–96, พ.ย. 2022.