[1]
นาชัยบูรณ์ ว., “การส่งเสริมการปลูกรางจืดเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในชุมชนบ้านวังเหนือ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”, ech, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 41–49, พ.ย. 2022.