[1]
ปัญญูรัตน์ ธ., “การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จังหวัดกาฬสินธุ์”, ech, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 1–8, ธ.ค. 2022.