[1]
อะโนศรี ช., “การพัฒนาแนวปฏิบัติชุมชนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วม ของ “คุ้มครัวเรือน” และเทคนิค ‘ การประเมินความชุกลูกน้ำยุงลายแบบไขว้หมู่บ้าน’ บริบทพื้นที่ ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์”, ech, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 143–152, ธ.ค. 2022.