[1]
สินธวาชีวะ ส., “บทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการจัดการรายกรณี : กรณีศึกษาหญิงตั้งครรภ์ไม่พึง ประสงค์ที่มีปัญหายาเสพติดและจิตเวช”, ech, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 166–171, ธ.ค. 2022.