[1]
หิรัญรักษ์ ช., “ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในเครือข่ายบริการปฐมภูมิเขต อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์”, ech, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 52–66, ธ.ค. 2022.