[1]
หาญชิงชัย ก., “การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)จังหวัดสระแก้ว ปี 2563”, ech, ปี 5, ฉบับที่ 3, น. 47–55, ธ.ค. 2022.