[1]
ฆารวิพัฒน์ ว. ., “รูปแบบการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ในนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์”, ech, ปี 7, ฉบับที่ 3, น. 178–187, ธ.ค. 2022.