[1]
พวงนาค บ., “การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อสูงหลังใส่เฝือก : กรณีศึกษา”, ech, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 1–4, ธ.ค. 2022.