[1]
เสนะคุณ ป., “การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบที่มีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองร่วมกับเลือดออกในเยื่อหุ้มปอด : กรณีศึกษา”, ech, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 23–28, ธ.ค. 2022.