[1]
นววัชรินทร์ ณ., รัตนโอภาส ส., และ น้อยเอียด ส., “การพัฒนาระบบบริการทางโทรศัพท์ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019”, ech, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 40–51, ธ.ค. 2022.