[1]
ธัมธนพัฒน์ ช., “การพัฒนาระบบการผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS)โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น”, ech, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 57–63, ธ.ค. 2022.