[1]
ฉัตรอารียกุล ภ., “ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อมโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช”, ech, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 69–75, ธ.ค. 2022.