[1]
ช่างทอง ส., “การดำเนินการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ขององค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2564”, ech, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 48–53, ธ.ค. 2022.