[1]
การญาณ พ. และ ไชยมะโย อ., “ความพร้อมในการจัดบริการสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่”, ech, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 102–110, ธ.ค. 2022.