[1]
โพธิ์ทอง ป., “การพยาบาลผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้าย: กรณีศึกษา”, ech, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 111–124, ธ.ค. 2022.