[1]
องคนุสสรณ์ ว. และ ประเสริฐสังข์ เ., “การพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่มาตรฐานการผลิตอาหารที่ดี กรณีศึกษา: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกองนาง อำเภอท่าบ่อ”, ech, ปี 6, ฉบับที่ 3, น. 72–80, ธ.ค. 2022.