[1]
วงค์ตาหล้า ภ., “การพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่รับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ในรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลนาแก จังหวัดนครพนม”, ech, ปี 6, ฉบับที่ 3, น. 91–103, ธ.ค. 2022.