[1]
อินทรัพย์ พ., “การรับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานงานซักฟอก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์”, ech, ปี 6, ฉบับที่ 3, น. 104–112, ธ.ค. 2022.