[1]
จำปาศรี ภ., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม”, ech, ปี 6, ฉบับที่ 3, น. 113–120, ธ.ค. 2022.