[1]
สว่างเมฆ จ., “ปัจจัยที่มีผลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้นแบบ จังหวัดกระบี่”, ech, ปี 6, ฉบับที่ 3, น. 121–130, ธ.ค. 2022.