ศรีเมฆารัตน์ น. ., และ พานเมือง ส. . “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีเบาหวานขณะตั้งครรภ์”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 8, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 1-11, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1278.