สงวนตระกูล อ. “รูปแบบการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในการจัดการขยะในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมต้น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 8, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 220-8, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1300.