ธีระโชติ ช. . “การดูแลผู้ป่วย Trigeminal Neuralgia โดยใช้การแพทย์โฮมีโอพาธีย์: กรณีศึกษา”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 8, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 169-74, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1494.