เดโฟเซซ์ ค. ., วงษ์เคน อ. . . ., และ แฝงเมืองคุก ห. . . “การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อชะลอเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 8, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 260-8, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1526.