บุญยืน ส. “กระบวนการจัดการ Covid -19 ในโรงงาน ไทสันโพลทรี่ (ไทยแลนด์)”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 8, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 500-8, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1571.