นักพิณพาทย์ พ. ., และ หลงสวาสดิ์ ร. “การพยาบาลผู้ป่วยภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือด: กรณีศึกษา 2 ราย”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 9, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2024, น. 17-26, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/2036.