จิตตานนท์ น. “การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งไตที่ได้รับการผ่าตัดเอาไตออกด้วยวิธีการส่องกล้อง”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 9, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2024, น. 331-9, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/2076.