สุวรรณโชติ บ. “การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่มีภาวะแทรกซ้อนแผลกดทับในชุมชน : กรณีศึกษา”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 9, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2024, น. 513-2, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/2283.