ศรีอินทรา ศ. “ปัจจัยเสี่ยงของการพบมะเร็งในกรณีผลเซลล์วิทยาจากการเจาะดูดด้วยเข็มเล็กตรวจ ก้อนของต่อมไทรอยด์เป็นชนิด Non-Diagnostic”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, ปี 9, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2024, น. 542-9, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/2287.